අද වෙද්දී රට වටේම අහන්න ලෙබෙන අපරාධ ප්‍රමාණය නම් ඉහල යන බවක් තමයි අපිට දකින්න ලැබෙන්නේ. කෙසේ නමුත් පසුගිය දවසක සිදු වූ සිදුවීමක් ගැන විශේෂ නිවේදනයක නිකුත්කරමින් පොලිස් මාධ්‍ය එකකට වීඩියෝවක් නිකුත් කළා. මේ එම විදියෝවයි.