මෙවර පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරය තිබෙන්නේ පාස්කු ප්‍රහාරය සම්බන්ධ විවාදයයි. අද පාර්ලිමේන්තු සැසි වාරයේ අනුර කුමාර දිසානායක මහතා විසින් පාස්කු ප්‍රහාරය ගැන විශේෂ කතාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා පහතින් එම වීඩියෝව නරඹන්න පුළුවන්