වයස අවුරුදු 15ක් වන බාලවයස්කාර දැරියකට ලිංගික අතවර කිරීම සඳහා අනියම් සැමියාට ආධාර අනුබල දුන් දැරියගේ මව සහ අනියම් සැමියා අත්තඩංගුවට ගැනීම සඳහා මේ වන විට පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇති බව දිවුලපිටිය පොලිස්සිය පවසනවා..එම අපරාධයේ සම්පුර්ණ විස්තරය මෙන්න..