පාන්සකුලය දීමට හාමුදුරුවෝ ප්‍රතික්ෂෙප කිරිම හේතුවෙන් හාමුදුරුවෝ නමක් නොමැතිව ගිහියෙක් විසින් පාන්සකූලය දී රටට ලොකෙට ආදර්ශයක් දුන් සල්පිටිගම ජනතාව එම අවස්ථාවේ දර්ශන පහතින් බලන්න