ජාතික ජන බලවේගයේ මුතූර් ආසන සමුළුව ඊයේ දිනයේ පැවැත්වුනා එහිදී ජාතික ජනබලවේග නායක අනුර කුමාර දිසානායක විසින් වැදගත් කතාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා එම කතාව ඔබට පහතින් නරඹන්න පුළුවන්