කොරියාවේ වගා කරන තිස්සමහාරාමයේ මොඩ් ගොවියා කොහේ ගියත් අපේ කොල්ලෝ ගේමක් ගහනවා කොරියාවේ ගිහින් තනියම ගේමක් ගහපු සුපිරි කොල්ලෙක් පහතින් විඩියෝවෙන් ඔහුගේ වැඩ ටික බලන්න