පසුගියදා ඉන්දියාවට ජය අත්කර දෙමින් ආසියානු කුසලානය අවසාන වුවා. මෙහිදී ලංකා කණ්ඩායම ගැන ප්‍රේක්ෂකයන් ලොකු බලපොරොත්තුවක් තබා ගෙන සිටි බව අපි කවුරුත් දන්නවා. තරගා වලිය අවසන් වීමත් සමග ප්‍රේක්ෂයන් අපි සමග අදහස් දක්වමින් අරුම පුදුම හිතෙන කතා රැසක් කියා සිටියා ඒ වීඩියෝව පහතින් ඔබට බලන්න පුළුවන්