හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩක ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම් නායක අර්ජුන රණතුංග මහතා අවසන් වූ ආසියානු කුසලානය ගැන කවුරුත් කතා බහ නොකරපු තැනක් ගැන වටිනා කතාවක් ඉදිරිපත් කරනු ලැබුවා. එම කතාව පහත විඩියෝවෙන් බලන්න පුළුවන්