සනත් නිශාන්ත මහතා ඊයේ දිනයේ නාමල් රාජපක්ෂ තුමාගේ යැයි කියා ලක්ෂ 26ක විදුලි බිලක් ගෙවපු පුවතක් දැකගන්න ලබුනා. නමුත් එවැනි විදුලි බිලක් නාමල් මැති තුමන්ට ලැබුණු බව ප්‍රකශ කරනවා එම වීඩියෝව පහතින් බලන්න පුළුවන්