උතුරු ගාසා තීරයේ අල්-ෂිෆා රෝහල දැඩි අවදධානමක ඇති බවත් එහි ඉන්ධන ඉදිරි පැය 48 තුළ අවසන් වීමට ඉඩ ඇති බවත් අල් ජසිරා පුවත් සේවය වාර්තා කරනවා.