ඩයනා ගමගේ පසු ගිය පාර්ලිමේන්තු වාරයේ තමන්ට සිදු වූ කලකිරී සහගත වචනයක් නිසා අද පාර්ලිමේන්තුව උණුසුම් වාතාවරණයක් ගනු ලැබුවා