ජනප්‍රිය ගායිකා කවින්ද්‍යා අධිකාරිගේ විවාහ ගිවිස ගැනීම පසුගියදා පැවැත්වුනා. ඒ පවුලේ අයගේ සහබාගිත්වයෙන්. ඒ අවස්ථාවේ නිල චායාරූප එකතුවක් තමයි මේ.