ඌරුබොක්ක මැකිලියතැන්න බිලිඳිය මියයාම සම්බන්ධයෙන් ඇගේ මව ඌරුබොක්ක පොලිසිය මගින් අත්අඩංගුවට ගෙන තිබෙනවා.සම්පුර්ණ විස්තරය පහත වීඩියෝවේ