ජනප්‍රිය නිලි චතු රාජපක්ෂ තෙවන විවාහ සංවත්සරයට හැඩ වැඩ වුණේ මෙන්න මෙහෙමයි..සොඳුරු දසුන් පහත වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න