කතරගම සිට කොළඹ බලා ධාවනය වූ ලංගම බස්‌ රථයක්‌ සහ කොළඹ සිට ගාල්ල බලා ධාවනය වූ සුඛෝපභෝගී බස්‌

රථයක්‌ එකිනෙකට ගැවී අනතුරක්‌ සිදුව නිබෙනවා.

බේරුවල මාගල්කන්ද ප්‍රදේශයේ දී මෙම අනතුර සිදුව නිබෙනවා.

සිදු වූ මෙම අනනුරුන්‌ පුද්ගලයින්‌ 06ක්‌ නුවාල ලබා රෝහල්‌ ගන කර ඈනි බවයි වාර්නා වෙන්නේ.