විදුලි මිල ඉහල දැමීමට සුදානමක් තිබෙන බවට ලංකා විදුලි සේවක සංගමයේ ප්‍රධාන ලේකම් රන්ජන් ජයලාල් ප්‍රකාශ කර සිටිනවා..