අපේ රටේ ගොඩක් දෙනෙක්ගේ ආදරේ දිනාගත්ත ආදරණීය ගායිකාවක් තමයි සමිතා මුදුන්කොටුව කියලා කියන්නේ..ඇය ගැන මේ දවස්වල දැඩි අවධානක් දිනාගෙන තිබෙන්නේ ඇයගේ ආදරණිය දියණියගේ විවාහයෙන් පසුවයි..කෙසේ වෙතත් ඇයගේ දියණියගේ විවාහයෙන් පසු තවත් ආදරණිය සිදුවීමක් පිළිබඳව වාර්තා වුණා.ඒ ඇයගේ ආදරණිය සැමියා වන චිරන්තගේ උපන්දිනය අදට යේදී තිබීමයි..උපන්දිනය දවසේ සමිතා කියපු කතාවක් මෙන්න