නත්තල කියන්නේ කිතුනු බැතිමතුන් හරි අසාවෙන් එනතුරු මග බලා හිදින දෙයක්. ඉතින් නත්තලට හැමෝම ආදරය කරනවා. ඒ වගේම මෙවරත් හිරු tv සමග ජයටම නත්තල සමරන්න කලාතරු කටයුතු කර තිබුනේ මෙලෙසින්.