චීනය ගැන ඔයාලා මොනවද දන්නේ. චිනේ දියණුව ගැන ඔයාලා හොදින්ම දන්නවා ඇති.  චිනේ අමුතු ගම්මානයක් තියෙනවා. පිරිමින්ගේ හිගකම නිසා මේ නගරයේ කාන්තාවක් සැමියෙක් ලබන්න පෝලිමේ තරග කරනවා. මේ සිදුවීම ඇත්තටම හරිම පුදුමාකාරයි. මේ රසබර කතාව දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.