පාපයේ නගරය එහෙම නගරයක් ගැන ඔයාලා අහලා තියෙනවද. මේ නගරය තමයි ලාස්වේගාස්  එහෙමත් නැතිනම් පාපයේ නගරය. ඉතින් මේ නගරයට මෙහෙම කියන්නේ ඇත්තටම ඇයි කියලා ඔයාලා හිතනවා ඇති. හැමෝම වගේ කියන්නේ මේ නගරයට යන ගොඩ දෙනෙක් යන්නේ  අපායේ කියලා. ඇත්තටම එහෙම කියන්නේ ඇයි කියලා දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.