ගිනස් වාර්තා එහෙමත් නැතිනම් ලෝක වාර්තා ගැන ඔබ ඕන තරම් අසා ඇති. නමුත් මේ ලෝක වාර්තාව පුදුමාකාර එකක්.පැය 12ක් ඇතුලත පිරිමින්  919ක් සමග යහන්ගතවී ලෝක වාර්තාවක් තැබූ කාන්තාව. මේ කතාව දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.