ලෝක වාර්තා තියන්න අද වෙද්දී බොහෝ දෙනෙකු උත්සහ  කරනවා.සමහර ලෝක වාර්තා විශ්වාස කරන්නත් අපහසුයි. සමහර වාර්තා නම් හාස්‍ය උපදවන සුළුයි. මේඑවැනි ලෝක වාර්තාවක් තමයි. පැය 58ක් පුරාවට දීපු ලොව දිගම හාදුව. මේ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.