ලෝකයේ දරුණුතම සහ  විශාලතම ලෙස හඳුන්වන 2s4 Tyulpan  අවිය පිළිබඳවයි අද වීඩියෝව තුලින් ඔබට තොරතුරු අරගෙන එන්නේ..රුසියාවේ නිෂ්පාධිත මෙම ප්‍රබල අවිය පිලිබඳව අදහාගත නොහැකි තොරතුරුයි මේ..වීඩියෝව නැරඹීම සඳහා පහත යුටියුබ් වීඩියෝව ක්ලික් කරන්න..