හමුදාව කියන්නේ හැම රටකම ආරක්ෂාව සම්බන්ධ කරනාවේදී මහගු කාර්යක් ඉටුකරන ස්ථානයක්. හමුදාවේ සෙබළු වගේම සෙබලියන් බොහොමයක් ඉන්නවා. ඉතින් ලෝකේ ලස්සනම සෙබලියන් ඉන්න හමුදාවන්වල ලස්සනම සෙබලියන් දැකගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.