ලෝකයටම බලපාන දරුණු සිදුවීමක් පිළිබඳව විද්‍යාඥයන් පිරිසක් අනතුරු අඟවනවා.මේ සම්බන්දව සවිස්තරාත්මක තොරතුරු රැසක් දැනගන්න පහත වීඩියෝව සම්පුර්ණම නරඹන්න..