වයස කියන්නේ ඉලක්කමක් විතරයි කියන්නේ නිකම්ම නෙවෙයි. අවුරුදු 80වෙඩි ඔයාලා කරන්න හිතාගෙන ඉන්නේ මොනවද. අවුරුදු 80දී ලොව සරාගිම සියා බවට පත්වූ දෙෂුන් ඔහු ඉන්නේ චීනේ. ඔහුට තියෙන්නේ පුදුමාකාර ලස්සනක්. වැඩි විස්තර දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.