ආහාර  ජිවත් වෙන්න නොහැකියි. ඒ වගේම  තමයි රස නහර පිනා යන ආහාර ගන්න හැමෝම කැමතියි. අපි ගන්න ආහාර ගුණාත්මක ඇත්ත ඒවාද කියලා බලාගන්න පුලුවන්ද. චිනේ කරන පවුකාර වැඩක් තමයි මේ. ඔවුන් ව්‍යාජ ආහාර හදලා ලිඔකෙටම බෙදලා මිනිස්සු ලෙඩ කරවනවා. ඒ ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.