රස්පුටින් ගැන ඔයාලා දන්නවාද. රුසියාවේ රස්පුටින් එහෙමත් නැතිනම් රුසියාවේ ආදර යන්ත්‍රය කියලත් ඔහුව හදුන්වනවා.ඔහු කාන්තවන් වසගයට ගත පුරුෂයෙක් ලෙසින් ලෝක ප්‍රකට චරිතයක්. කාන්තවන් පිනවීමේ අපුරු හැකියාවකින් යුතු මොහුගේ කතාව දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.