කුඩා ඩ්‍රෝන යානාවේ සිට අධි ප්‍රබල හයිපසොනික් අවි දක්වා සියලුම ප්‍රහාරයන් වලට ප්‍රහාර දියත් කරන්න නවතම අධි තාක්ෂණික DragonFire පද්ධතිය නිර්මාණය කර තිබෙනවා..මෙම DragonFire පද්ධතිය පිළිබඳව විස්තරය පහත තිබෙන වීඩියෝව තුලින් නරඹන්න.