ලෝකයේ ප්‍රබල යානයත් පසු කරමින් රුසියාව අධි ප්‍රබල යානයක් හදයි.ලෝකයම මවිතයට පත්කළ  සුපිරිම යුධ යානයේ ඇස් උඩ යන විස්තරය මෙන්න.පහත තිබෙන වීඩියෝව තුලින් සම්පුර්නම විස්තරයක් දැනගන්න.