ජන අරගල ව්‍යාපාරයේ විධාය කමිටු සාමාජික වසන්ත මුදලිගේ මහතා විසින් විශේෂ මාධ්‍ය හමුවක් පවත්වමින් ජාත්‍යන්ත මුල්‍ය අරමුද පිලිබදව විශේෂ කරුණු කිහිපයක් ගැන ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලැබුවා එම මාධ්‍ය සාකච්චාවේ වීඩියෝව පහතින් නරඹන්න පුළුවන්