පවතින අයහපත් කාලගුණික තත්වය පිළිබඳව විශේෂ නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබෙනවා.මේ ප්‍රදේශවල ජනතාව හැකි ඉක්මනින් දැනුවත්වෙන්න .