ඩුබායි රජ පවුල ගැන ඔයාලා ඕන තරම් අහලා ඇති. ඔවුන්ට ආවේනික නීති රීති රැසක් තියෙනවා.  ඒ වගේම නීති රීති ඇතුලේ කාන්තාවකට නම් නිදහසක් නොමැති තරම්. එනමුත් රජ පවුලේ ඉදලත් ඒ නීති කනකට නොගෙන රිසිසේ ජිවත් වෙන එක කුමරියක් ගැන තමයි මේ කියන්නේ. එයා නීති කැඩුවට කවුරුවත් එයාට දඩුවම් කරන්නෙත් නෑ. ඒ කුමරිය තමයි  ශේයිකා කුමරිය. ඇය ගැන දැනගන්න පහත වීඩියෝව නරඹන්න.