රුසියාව විසින් නිෂ්පාදනය කල Glide ප්‍රබල ගුවන් අවිය පිළිබඳව සම්පුර්ණ තොරතුරු ඉහත වීඩියෝව නරඹා දැනගන්න..